Projekttid

  • Projektstart
    01.06.2012
  • Avslutas
    31.05.2014

Kontakter:

Susanna Vestling

C4C - Call For Competencies


Personal

Call 4 Competencies (C4C) är ett utbytesprojekt där förfrågningar (Call) om kompetenser (Competencies) görs till europeiska samarbetspartners, för att YA ska kunna identifiera det egna kompetensbehovet. Målsättningen inom C4C är att öka möjligheterna till europeiskt kunskapsutbyte och mobilitet för sin personal. På detta sätt kan YA ta del av utvecklingstrender, identifiera nödvändiga kompetenser för att anpassa och utveckla sin verksamhet.

YA strävar efter att vara en attraktiv professionell utbildare och arbetsgivare genom att erbjuda möjligheten att studera och arbeta ur ett internationellt perspektiv. Nätverket av samarbetspartners inom C4C kommer att underlätta tillgången till ny kompetens. Det internationella samarbetet ska bygga på ömsesidiga intressen och i första hand samarbeten och relationer genom befintliga nätverk och verksamhet. Inom detta projekt utgör de mottagande parterna, utbildare och utbildningsorganisationer i England, Malta, Norge, Portugal, Sverige och Tyskland, till största delen organisationer med YA redan tidigare samarbetat.

Mottagande och samarbetande organisationer har noggrant valts ut enligt målgruppernas och avdelningarnas fortbildnings- och utvecklingsbehov. Målgrupperna och deras preferenser bör vara en prioriteringsgrund vid läroanstaltens internationella åtaganden för att kunna integrera den nya kunskapen i verksamheten.

33 lärare/utbildare/övrig personal väljs ut och ges möjlighet att utveckla sin kompetens och förvärva ny kunskap i ett annat europeiskt sammanhang genom 1, 2 eller 6 veckors utbytesperioder i form av jobbskuggning/arbetslivsperiod/fortbildning.

Under sina utbytesperioder kommer deltagarna att beskriva och presentera sina egna utbildningsområden utgående från kunskaper, färdigheter och kompetenser. I enlighet med ECVET-systemet frångås jämförelserna mellan utbildningarna och läroplanerna utgående från utbildningstid. Det nya nätverket av samarbetspartners i C4C kommer att underlätta internationellt kunskapsutbyte och ger tillgång till värdefulla erfarenheter och kontakter, för att kunna erbjuda en kvalitativ och konkurrenskraftig utbildning, till nytta för både läroanstalten och regionens arbets- och näringsliv.

Partners
Barnet and Southgate College/England, Bfw och F+U Sachen/Tyskland,MCAST/Malta, Autoriserte Trafikkskolers Land/Norge, EPAD/Portugal, Centrum för flexibelt lärande och Göteborgs Stad/Sverige
Finansiärer
Leonardo DaVinci

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.