Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2012
  • Avslutas
    31.12.2014

Kontakter:

Ann-Sofi Ljungqvist (projektledare) YA! Yrkesakademin i Österbotten tfn 044-750 3220
Micaela Ström tfn 044-380 7771
Thomas Snellman tfn 040-827 3549

EkoNU


Projektet riktar sig i huvudsak till svenskspråkiga jordbruksproducenter i den ekologiska branschen i regionerna Österbotten och Nyland.

Projektets målsättning är att

  • öka intresset för ekologisk produktion för att möta den växande efterfrågan på ekoprodukter
  • höja konkurrenskraften i den ekologiska branschen hos projektets målgrupp 

Projektets verksamhet
”EkoMentorskap”, informationsförmedling, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar, höjning av kompetens, startande av demonstrationsodlingar samt samarbete med nationella och internationella aktörer inom den ekologiska näringen. Den planerade verksamheten baserar sig på de uppgifter och åsikter som kom fram i förstudieprojektet Eko.nu.

Partners
Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f., Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f., Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. och Yrkesakademin i Österbotten. Samarbetspartners är Österbottens och Nylands Svenska lantbrukssällskap, Finska Hushållnings-sällskapet och övriga ProAgria enheter som ger rådgivning till projektets målgrupp. ProLuomu r.f., Luomuliitto, Luomutietoverkko, Finlands svenska Marthaförbundet
Finansiärer
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten / EUGFJ

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.