Projekttid

  • Projektstart
    01.09.2015
  • Avslutas
    31.03.2019

Kontakter:

Ann-Sofi Ljungqvist (projektledare) YA! Yrkesakademin i Österbotten tfn 044-750 3220

EkoNu!- För ekobranschen i Svenskfinland


Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland. Projektet vänder sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter, skogsägare och läroanstalter inom naturbruk, som söker information om t.ex. övergång till ekologisk odling och/eller – produktion. Projektet riktar sig också till konsumenter av ekologiska produkter och indirekt till övriga inom ekologiska kedjan t.ex. till livsmedelsförädlare, handeln, maskinförsäljare mm.

”EkoNu! – för ekobranschen i Svenskfinland ” är ett projekt vars syfte är att inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten genom bl.a. informationsförmedling. En annan målsättning är att höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och produktion förbättras och stärks.  Projektets målsättning är också att skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av den ekologiska branschen.  

Projektets verksamhet innefattar följande åtgärdshelheter; demonstrationsodlingar, mentorskap, informationsförmedling, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar, höjning av kompetens samt utvecklande av kommunikations koncept samt samarbete med nationella aktörer inom den ekologiska näringen via ProLuomu rf´s koordineringsprojekt.

Partners
Yrkesakademin i Österbotten (YA!) är projektägare och de bakomliggande organisationerna till projekt ”EkoNu!-för ekobranschen i Svenskfinland” är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f., Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f., och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.
Finansiärer
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Nyland och Österbotten / EUGFJ

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.