Projekttid

  • Projektstart
    27.06.2018
  • Avslutas
    31.12.2020

Kontakter:

Jonna Grangärd, Sofia Mitts-Björkblom

Flerspråkighet- en resurs


Studerande med annat modersmål

Syftet med projektet är att ta fram en modell för att stöda studerande i yrkesutbildning och grundläggande utbildningen genom att:

- erbjuda handledning på det egna modersmålet samt utveckla språkmedveten undervisning.

- lyfta mångkulturen och flerspråkigheten som en resurs och belysa det positiva i varje studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter.

- utveckla nya arbetssätt för undervisande och handledande personal som arbetar i mångkulturell miljö.

- stärka känslan av delaktighet.

- utveckla identifieringen och erkännandet av kunnande och utveckla processen för personlig tillämpning med hjälp av det egna modersmålet.

Det övergripande målet är att vi ska ta tillvara och använda oss av de resurser/personer som redan är etablerade i Finland.

Finansiärer
Utbildningsstyrelsen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.