Projekttid

  • Projektstart
    01.09.2011
  • Avslutas
    31.12.2012

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FLYT- projektet för snabbare genomströmning och färre avbrott i yrkesutbildningen


Studerande (ungdoms- och vuxenstuderande), undervisningspersonal, planerings- och administrativ personal, personal inom studiehandledning, studerandevård och övriga stödfunktioner inom läroanstalterna.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan fyra svenska yrkesläroanstalter. Syftet med projektet är att utveckla nya verksamhetsmodeller för undervisning, studiehandledning, samarbete inom skolan, kontakten till hemmen och elevhemsverksamheten. Inom projektet utvecklas också erkännande av kunnande.

Det centrala innehållet i projektet

  • Utveckling av nya verksamhetsmodeller för yrkesutbildningen då det gäller identifiering av de studerande som är i riskzon att inte klara av sina studieprestationer i den takt som förväntas. Pedagogiska lösningar eller modeller som förbättrar genomströmningen utvecklas och testas. Metoder för att fånga upp studerande som har bristande studiefärdigheter eller andra svårigheter som utvecklas och tas i bruk.
  • Samarbetet inom skolan och kommunikationen till studerandevårdsgrupperna utvecklas
  • Modell för hur vi inom grundläggande yrkesutbildning identifierar, erkänner och tillgodoräknar tidigare inhämtat kunnande för att förkorta studietiden.
  • Samarbete mellan handledare och studerande vid studiebostäderna utvecklas: tutorverksamhet vid boendeenheterna inleds och olika samarbetsformer med studerandes hem och målsmän prövas.
Partners
Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Vasa Yrkesinstitut, Yrkesakademin i Österbotten

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.