Projekttid

  • Projektstart
    01.03.2020
  • Avslutas
    31.08.2022

Kontakter:

Johanna Troberg-Dang, Melina Saari

Föreningsliv för alla


Projektets främsta målgrupp är invandrare som är arbetslösa eller tillgängliga för arbete. Projektets målgrupp är invandrare i Jakobstadsregionens fem kommuner med specialfokus på invandrare som är svårsysselsatta. Invandrare som befinner sig i svag arbetsmarknadssituation kan också delta i projektets aktiviteter. Med invandrare som målgrupp i projektet avser vi kvot- och asylflyktingar, arbetskraftsinvandrare, högskolornas internationella alumner eller studerande som är i slutskedet av sina studier och invandrare som flyttat till Jakobstadsregionen p.g.a. familjeskäl som är arbetslösa eller tillgängliga för arbete. Projektets andra målgrupp är föreningar. En viktig målgrupp i projektet är föreningarna i Jakobstadsregionen. En social delaktighet för invandrare genom föreningar och tredje sektorn kan inte uppnås utan bearbetning av föreningar. Inställningar, kommunikation och verksamhet behöver ändras mot en mer inkluderande kultur hos föreningar.

Projektets syfte är att stöda invandrares sociala delaktighet och därmed förbättrade arbets- och funktionsförmåga genom bättre förutsättningar att delta i det finländska föreningslivet genom att

  • göra föreningslivet, dess roll i Finland och dess möjligheter synliga och förståeliga för invandrare genom bättre undervisningsmaterial om föreningslivet
  • öka mottagligheten i finländska föreningar för deltagare från andra kulturer och hjälpa föreningar att hitta nya medlemmar och talkokrafter från andra kulturer genom en inkluderingsguide för föreningar
  • skapa ett nytt, kontinuerligt och resurseffektivt regionalt arbetssätt att koppla ihop invandrare och föreningar som medför hållbar tvåvägsintegration och i förlängning en stig till förbättrade möjligheter till sysselsättning
Partners
Projektägare: Centria-ammattikorkeakoulu Oy Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/ Yrkesakademin i Österbotten Integrationsenheten i Jakobstadsregionen
Finansiärer
ESF, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.