Projekttid

  • Projektstart
    20.11.2023
  • Avslutas
    31.12.2024

Kontakter:

Benita Wolin

FRIS Utveckling av undervisning i/på främmande språk och utveckling av utbud och kvalitet på inhemsk språkundervisning inom yrkesutbildningen


Andra stadiets yrkesutbildning, personal och kunder.
VIERKO  - Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa. Kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa

FRIS
– Utveckling av undervisning i och på främmande språk och utveckling av utbud och kvalitet på inhemsk språkundervisning inom yrkesutbildningen

Genomförs av 62 samarbetsparter och leds av Keuda. YA ansvarar för den svenska koordineringen av projektverksamheten. 

Plan för förverkligande av FRIS - Yrkesakademin i Österbotten:

Arbetspaket 1:
Utbud av studier på främmande språk och gemensamma examensdelar på engelska
koordinator Gradia
Ansvarig projektarbetare: Johanna Troberg-Dang (bollplank språklärare Birgitta Sandås)
Projektledare: Benita Wolin

Mål:
-Att koordinera det finlandssvenska nätverket i projektet
-Kartlägga det undervisningsmaterial i obligatoriska gemensamma examensdelar som har använts i undervisningen av Practical nurse, 27 kp enligt examensgrunderna Vocational Qualification in Social and Health Care - eRequirements (opintopolku.fi)
-Communication and interaction in mother tongue, Swedish as a second language 4 cp-producera nätkurs för det
-Communication and interaction in the second native language, Finnish 2 cp-producera nätkurs för det

Arbetspaket 2:
Studier i främmande språk och kartläggning av språkkunskaper
koordinator  Tredu & Haapaveden opisto
Ansvarig projektarbetare: Johanna Troberg-Dang (bollplank Jonna Grangärd)
Projektledare: Benita Wolin

Mål:
-Att koordinera det finlandssvenska nätverket i projektet
- Kommunikation och interaktion på modersmålet, svenska som andraspråk, 4 kp -best practice och uppdatera det befintliga materialet på aoe.fi
- N1-finska (”nybörjarfinska”), 2 kp-för personer som bor på Åland eller härstammar från ett annat land och aldrig har läst finska
- Kommunikation och interaktion på modersmålet, svenska, 4 kp-best practice. Utvärdering av det nya digitala läromedlet (Sets: Fixa moddan)
- Utveckla kartläggning av språkkunskaper och språktest i undervisningsspråket (sve o eng)

Arbetspaket 3:
Metoder för att identifiera kompetens
koordinator Jedu

Ansvariga projektarbetare: Johanna Troberg-Dang och Jonna Grangärd
Projektledare: Benita Wolin

Mål:
-Att koordinera det finlandssvenska nätverket i projektet
- Utveckla metoder för identifiering av kunnande och kompetenser hos personer med främmande språk som modersmål
- Kartläggning av vilket kunnande och vilka kompetenser i yrket som kan identifieras inom 3-4 olika branscher (preliminära pilotbranscher: Restaurang- och cateringbranschen, Lantbruksbranschen, Trädgårdsbranschen, Maskin- och produktionsteknik)

Arbetspaket 4: 
Modeller och verksamhetsmiljöer för stöd för lärande
Koordinator Stadin AO

Ansvarig projektarbetare: Paulina Rönnqvist
Projektledare: Benita Wolin
Mål:
-Att koordinera det finlandssvenska nätverket i projekte
- Utveckla SSS-modeller för att stärka språk och kommunikation hos flerspråkiga studerande med återkoppling till Framåt med SSS
- Utveckla SSS-studier för engelskspråkiga utbildningar
- Utveckla SSS-lärstudio/språkstudio för studerande med annat modersmål

Arbetspaket 5:
Stöd för mångfald i arbetslivet
Koordinator Työtehoseura

Ansvarig projektarbetare: Sofia Mitts-Björkblom
Projektledare: Benita Wolin

Mål:
-Att koordinera det finlandssvenska nätverket i projektet
- Identifiera faktorer som hindrar mångfald i arbetslivet i vår region
- Utveckla studerandes färdigheter för att motsvara arbetslivets behov -modeller
- Utveckla kompetensen hos arbetslivsrepresentanterna regionalt
- Mångfaldsledning-webinarium (eventuellt i Syd-Österbotten tillsammans med ESF-projektet Interkulturellt Arbetsliv)

https://www.keuda.fi/keuda/hankkeet/vierko/

 

Finansiärer
Undervisnings- och kulturministeriet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.