Projekttid

 • Projektstart
  01.01.2022
 • Avslutas
  31.12.2023

Kontakter:

Kim Vesterbacka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Helhetsarkitektur inom yrkesutbildningen


Projektet Helhetarkitektur i yrkesutbildningen (Karkki-hanke) genomförs i form av ett omfattande nätverk av anordnare av yrkesutbildning. Intressentgrupperna involveras i arbetet genom nätverksforum och särskilda workshops. Projektet genomförs som en helhet bestående av sju olika arbetspaket.

 • Utvecklingsarbetet med övergripande arkitektur (helhetsarkitektur) främjar digitalisering och förbättrar utbildningsanordnarnas förmåga att reagera på förändringar i verksamhetsmiljön. 
 • Med hjälp av arkitekturbeskrivningarna effektiviseras utvecklingen av tjänster och digitala lösningar, och utbildningsanordnarnas förmåga att långsiktigt utveckla sina verksamheter förbättras. 
 • Beskrivningarna fungerar även som ett stöd för utbildningsanordnare i utvecklingen av lärmiljöer, studieförvaltning och verksamhetsstyrningssystem samt vid planering och genomförande av anskaffningar. 
 • De skapade beskrivningarna ska stödja och främja digitaliseringen av yrkesutbildningarna och säkerställa att gemensamma verksamhetsmodeller genomförs i praktiken och på ett kundinriktat sätt.

Följande målsättningar är relevanta för utvecklingsarbetet:

 • Målet är att utarbeta och skapa beskrivningar av övergripande arkitektur på olika nivåer, som är användbara för alla utbildningsanordnare. 
 • Man vill skapa en verksamhetsmodell för övergripande arkitektur genom ett nationellt nätverk som involverar ett flertal anordnare av yrkesutbildning. 
 • De beskrivningar som skapas inom projektet ska vara förenliga med nationella beskrivningar som skapats i tidigare eller pågående projekt. 
 • Projektet ska beakta och vara en del av det arbete med övergripande arkitektur som leds av undervisnings- och kulturministeriet.
 • De resultat och kunskaper som uppstår inom projektet bör ingå i utbildningsanordnarnas permanenta verksamhet när projektet avslutas.
 • Projektet ska även se till att resultaten förmedlas till och etableras hos alla utbildningsanordnare och ansvarar för anordnandet av eventuella utbildningstillfällen för utbildningsanordnare och intressentgrupper.
 • Beskrivningarna som skapas inom projektet ska göras allmänt tillgängliga för alla och vara möjliga att vidareutveckla.
 • Projektet ska bestå av kvalitativa bedömningar‚ och framstegen ska redogöras för undervisnings- och kulturministeriet redan under projektets gång. 

Yrkesakademin i Österbotten deltar i följande arbetspaket i projektet:

TP 4  Beskrivning av övergripande arkitektur

TP 7 Kompetensutveckling inom övergripande arkitektur

Partners
Utvecklingsarbetet görs i ett nätverk bestående av 29 utbildningsanordnare. Esbo-regionens samkommun för utbildning, Omnia, är projektkoordinator
Finansiärer
Undervisnings- och kulturministeriet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.