Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2021
  • Avslutas
    31.12.2022

Kontakter:

Kim Vesterbacka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informationskompetens


Utvecklingsåtgärderna har varit fokuserade kring olika helheter för att höja informationskompetensen. Åtgärderna har varit viktiga, dels för att höja kompetensen i informationsledning, men också för att rent konkret jobba med utvecklingsverksamhet som förbättrar hanteringen av data och information. Behandlingen av data samt dess kvalitet har kontrollerats i samband med planeringen av prognosticeringsverktyget "Spegeln", där gränssnitt till nationella datalager sågs över för att kunna hämta och behandla korrekt information. Spegeln som prognosticeringsverktyg ger ledningen en möjlighet att effektivera beslutsprocesserna.

Andra nya tjänster som planerades och påbörjades var ett kundhanteringssystem (CRM) samt implementeringen av ett kunskapsledningssystem, via Cyberdays Digiturvamalli. Även studerandes tillgänglighet till relevant information har förbättrats, då vi har kunnat förbättra lärprocessens synlighet och förbättra kvaliteten i användargränssnittet för plattformen Workseed. Alla dessa utvecklingsåtgärder tillsammans har bidragit till en positiv kunskapsutveckling inom informationsledning, där informationskompetensen har höjts både hos ledning, lärare och övrig personal.

Målgruppen för utvecklingsarbetet är ledning, lärare, handledare samt övrig personal.

Finansiärer
Undervisnings- och kulturministeriet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.