Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2012
  • Avslutas
    31.12.2014

Inno-Kompetens


Inno-kompetens ska förbättra möjligheterna till distansundervisning och möjligheter för mindre grupper eller individer att ta del av kompetensutvecklande åtgärder genom att skapa olika fysiska miljöer för distansinlärning. Miljöerna utvecklas i samarbete med utbildare och designexpertis för att skapa pedagogiskt fungerande och innovativa inlärningsmiljöer.

Projektet skall testa kompetensforum verksamhet och olika nätbaserade verktyg kartläggs som kan stöda växelverkan och möjligheterna att fånga upp kompetensutvecklingsbehoven i Närpes och Kristinestad. Genom forumverksamhet eller motsvarande processer, skall man få en bättre förankring till näringslivet och därigenom få bättre genomslagskraft för olika åtgärder.

Projektet ska också utveckla metoder och processer för att sammanlänka studeranden på andra och tredje stadiet till arbetsgivare i Närpes och Kristinestad. Samtidigt skall FOU samarbetet förstärkas till högskolorna och universiteten.
Projektet stöder målsättningarna i Landskapsprogrammet om att stärka kompetensstrukturerna och det lokala innovationssystemet i Närpes och Kristinestad.

Partners
Företagshuset Dynamo, Krs Närinsglivscentral, Andra och tredje stadiets utbildare i landskapet och utanför landskapet, Axxell- enheten i Lappfjärd, Kristinestad, Västra Finlands designcentrum MUOVA, MI i Närpes och Kristinestad, Närpes och Kristinestad
Finansiärer
ERUF / Österbottens förbund

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.