Projekttid

  • Projektstart
    01.10.2018
  • Avslutas
    30.06.2023

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jämställdhet givetvis - SECiSo II (Equality of Course - SECiSo II), S21437


Syftet med projektet är att förbättra attraktiviteten och kvaliteten på yrkesutbildningen och att underlätta målgruppen ungas etablering på arbetsmarknaden. Detta kommer att kunna uppnås genom att inkludera målgruppen lärare vid olika yrkesutbildningar och representanter från arbetslivet i en kontinuerlig utvecklingsprocess. Viktiga aspekter genom hela projektet är jämställdhetsintegrering, integrering av ickediskriminering och tillgänglighetsperspektivet.

Projektet kommer att utveckla och testa olika utbildningsaktiviteter såväl som verktyg och metoder för detta syfte. Digitala medier är också ett nödvändigt verktyg för mer tillgänglig kommunikation som möjliggör samarbete över en stor geografisk yta och som ett medel för att hålla kvar studerande/arbetstagare som valt en otraditionell utbildning och yrke.

Avsikten är att genom att inkludera lärare och handledare, utveckla nya delmoment i utbildningen samt att utveckla nya digitala lösningar med avseende på tillgänglighet.

För att åstadkomma önskade förändringar är personer i de ungas och studerandes direkta närhet den primära målgruppen. Dvs personal i skolan (förutom projektpersonalen) och handledare på arbetsplatsen som via utvecklingsarbetet motverkar avbrott och marginalisering. Handledare på arbetsplatserna, fungerar som målgrupp i aktiviteter för att höja kompetensen hos dem och utveckla en hållbar struktur för utbildning på arbetsplats.

Övriga yrkes- och gemensamma ämneslärare och handledare, förutom projektpersonalen, kommer att fungera som målgrupp för insatser för t ex utveckling av en struktur för fortbildning och mentorering av lärare (train the trainers) och ökad kvalitet i utbildning (både i skolans lärmiljöer och i utbildning på arbetsplats).

Partners
Det transnationella partnerskapet består av Yrkesakademin i Österbotten i Finland, RSMH i Sverige, Come In i Hamburg samt ImpulSE vid Hanze University i Holland. Utbytet organiseras via workshops, skuggning och utarbetande av verktyg och modeller (utbyte mellan sakkunniga).
Finansiärer
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland och Yrkesakademin i Österbotten

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.