Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2018
  • Avslutas
    31.05.2018

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jämställdhet i utbildning på arbetsplats S21214


Personalen vid Yrkesakademin i Österbotten som under projektets gång samarbetar med projektgruppen i kartläggningen och synliggörandet av möjligheterna och utmaningarna med ett jämlikt bemötande och arbetssätt idag. Även personerna från de andra nordiska

Projektets mål är att fungera som ett beredningsprojekt i anslutning till den samordnade utlysningen för ESF-finansierat internationellt samarbete. Tanken är att via detta beredningsprojekt hitta nordiska samarbetsparter, att komma överens om innehållet i det internationella samarbetet och att bereda ett internationellt partnerskapsavtal.

I beredningsprojektets inledningsskede inventerar och kartlägger projektes arbetsgrupp läget och intresset för samarbete gällande jämställdhet i de Nordiska länderna. Vidare tittar vi också på vilka metoder och goda exempel som redan finns för jämställd utbildning på arbetsplats. Därefter görs intresseförfrågningar till möjliga myndigheter och utbildare inom Norden som skulle kunna vara intresserade av att kartlägga intresse för fortsatt Nordiskt samarbete kring temat. Intressenter träffas digitalt (Webbmöten) och live för att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Vid träffarna delges också goda exempel och i samtal med varandra fångar vi upp och utvecklar metoder och verktyg som kan användas för fortsatt samarbete. Träffarna dokumenteras och mellan aktiviteterna stämmer projektgruppsmedlemmarna av läget inom beredningsprojektet, sammanställer material, bearbetar det och inleder uppgörandet av en anhållan för fortsatt Nordiskt samarbete.

Finansiärer
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland/Europeiska socialfonden

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.