Projekttid

  • Projektstart
    01.09.2011
  • Avslutas
    31.12.2013

Kontakter:

Elisabet Björk-Norrgård, utbildningschef

Lärande forum i produktifiering av tjänster inom social- och primärhälsovården


Personal inom Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5) samt personal inom Yrkesakademin i Österbotten

Målsättningen med projektet är att

  • Skapa lärande forum utgående från behovet i organisationerna och därmed möjliggöra förståelse och insikt för vad själva produktifierings- och prissättningsprocessen innebär
  • Introducera produktifiering och prissättning av tjänster och implementera produktifierings- och prissättningsprocessen i pilotgrupperna utgående från behovet av kompetenshöjande satsningar
  • Att verktyg för produktifierings- och prissättnings processen skapas för det fortsatta arbetet och att processen ses som en naturlig del av verksamheten.
  • Skapa nätverk av resurspersoner som har förståelse, insikt och beredskap i produktifiering och prissättning och i fortsättningen kunde bistå med sin expertis
 
Partners
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5)
Finansiärer
NTM-centralen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.