Projekttid

  • Projektstart
    08.04.2013
  • Avslutas
    31.12.2015

Kontakter:

Harriet Bystedt, tfn +358 (0)50 336 8280, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lärande på arbetsplats


Projektet skapar förutsättningar för lokala aktörer att samarbeta med kollegor i andra nordiska länder för att utbyta erfarenheter och på så sätt stimulera det egna utvecklingsarbetet kring lärande på arbetsplats. Genom att följa det lokala utveckl- ingsarbetet från nationell och nordisk nivå ska projektet bidra till lärande och ut- veckling på nationell nivå. Medverkande myndigheter, skolor och branschöverskri- dande arbetsplatser ska också pröva om högre kvalitet i lärande på arbetsplats kan locka nya elevgrupper, öka genomförandegraden samt underlätta etableringen på arbetsmarknaden. 

Projektet verkar på två nivåer, dels genom samarbete mellan utbildningsmyndigheter på nationell nivå, dels genom samarbete mellan lokala/regionala aktörer, till exempel skolor, arbetsplatser, branschorganisationer, yrkesnämnder eller motsvarande. 

Utvecklingsarbetet genomförs som mötesplatser som hålls under projekttiden i de olika medverkande länderna. Under mötesplatsen diskuterar och informerar deltagarna varandra om goda erfarenheter.  Mötesplats Finland äger rum den 12-13.3.2015 i Helsingfors.

 

Partners
Projektet genomförs i samarbete med skolverket i Sverige och de andra nordiska länderna och områdena. Som partners i Finland fungerar Keuda och Kustregionens läroavtalsbyrå. Utbildningsstyrelsen medverkar i egenskap av projektgruppsmedlem.
Finansiärer
Nordiska Ministerrådet, programmet Hållbar Nordisk Välfärd

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.