Projekttid

  • Projektstart
    01.06.2013
  • Avslutas
    31.05.2014

Kontakter:

Susanna Vestling

NABO - Nordisk arbets- och praktikutbyte inom barn- och omsorgsområdet


Studerande och personal

NABO är ett välfungerande nätverk som pågått i över 30 år mellan utbildningsanordnare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. NABO syftar till att studerande och personal inom barn, vård och omsorgsutbildningarna från olika nordiska skolor får utbyta kunskaper inom respektive verksamhetsområde samt inom utbildning, språk och kultur.

Huvudmålet är ett värdefullt utbyte som vidgar vyer, stimulerar och utvecklar förmågor hos de studerande som deltar i de tvåveckors utbytesperioderna. De studerande får uppleva kulturmöten när de besöker skolor, praktikplatser och när de träffar männiksor inom olika verksamheter.  Detta ger en bredare kunskapsyn som kan leda til att de kan se alternativa lösningar när de ´sedan är verksamma i sitt eget land.  Lärarna får ta del av och inspireras av andra skolors pedagogik och metodik, och på så vis fungerar dessa utbyten som både kvalitetshöjande och utvecklande för den egna kompetensen och professionen.

Partners
Center för flexibelt lärande, Elfrida Andrée Gymnasiet och Sandvikens Gymnasieskola/Sverige, Holtet Videregående skole/Norge, Social och sundhedsskolen/Danmark, Tavastia Vocational College och YA/Finland.
Finansiärer
Nordplus Junior

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.