Projekttid

  • Projektstart
    01.09.2013
  • Avslutas
    31.08.2015

Kontakter:

Susanna Vestling

Nordisk vård- och omsorgskultur


Studerande

Inom projektet Nordisk vård- och omsorgskultur önskar yrkesutbildarna Yrkesakademin i Österbotten i Finland, Carlforsska Gymnasiet i Sverige och Strinda Vidaregående skole i Norge att samarbeta för att ta del av varandras vård- och omsorgsutbildning, yrkeskunskap och praktikplatser. Syftet med projektet är att genom tillgången till varandras kontaktnät och praktikplatser främja det livslånga lräandet, yrkeskompetenserna och personlig utveckling för deltagande studerande. För de medföljande lärarna främjars projektet  kunskapsutbyte, stärker samarbetet mellan partnerna och de nordiska vårdkulturerna.

Inför de två veckor långa utbytesperioderna ska studerande tillsammans med medföljande lärare planera målsättningarna för praktikperioden. Detta projekt främjar främst nyckelkompetenserna; Lärande och problemlösning, Interaktion och samarbete, Yrkesetik samt Aktivt medborgarskap och olika kulturer genom praktik på en vård- oh omsorgsarbetsplats.

 
Partners
Carlforska gymnasiet i Sverige och Strinda vidaregaende skole i Norge
Finansiärer
Nordplus junior: Swedish Council for higher Education

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.