Projekttid

  • Projektstart
    09.09.2019
  • Avslutas
    31.12.2021

Kontakter:

Harriet Bystedt, Kim Vesterbacka

Nya lärmiljöer - Uudet oppmisympäristöt


Utvecklingsverksamheten riktar sig till undervisnings- och handledningspersonal vid de olika medverkande samverkande parterna.

Vi kommer att jobba med utveckling av metoder och lärmiljöer som stöder individuella studievägar i den nya yrkesutbildningen. Utvecklingsarbetet utgår ifrån ett mångsidigt samarbete lokalt och regionalt, i ett nationellt nätverk där en levande tvåspråkighet tar stöd i utvecklingen med intresseparter från tredje stadiet, både på finska och svenska. Utbildningsanordnarna på andra stadiet utvecklar sina lärmiljöer och sin metodik med input från tredje stadiets forskningsbaserade erfarenheter. Med digitalisering och ny teknologi utvecklar vi nya lär- och handledningsmöjligheter där en analys av framtidsscenarion kan formas till konkreta utvecklingsprojekt hos de olika projektparterna.

Vi kommer att jobba med följande utvecklingsområden:

1. Utvecklingsförsök med lärmiljöer och lösningar utgående från ny teknologi

2. Fortsatt utveckling av lärmiljöer och lösningar samt nya verksamhetsmodeller som ger möjlighet till en bredare användning

3. Användning av digitaliseringens nya möjligheter i de olika faserna av den individuella utvecklingsvägen för kunnandet

Partners
Nätverket i utvecklingsarbetet består av Yrkesakademin i Österbotten/ koordinator och Axxell, Brahe, Kpedu, Optima, Prakticum och Vamia som delgenomförare. ÅA och HAMK bidrar med spetskunnande och forskningsbaserade erfarenheter för att ge djup och utvecklingskraft i analyser, planering och genomförande. Projektet kommer att samarbeta med utvecklingsprojektet eKampus - yhdessä kehitetty pedagogisesti älykäs oppimisen voimavara som koordineras av SEDU.
Finansiärer
Projektet delfinansieras av Utbildningsstyrelsen.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.