Osaajaksi-Alla kan!


Målgruppen är undervisnings- och handledningspersonal i delområden av gemensamma examensdelar, förmän och studerande.

Projektet är en del av undervisnings- och kulturministeriets program för kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildningen #RättAttkunna.

Nätverket Osaajaksi-Alla kan! där YA är en av totalt 10 deltagande utbildningsanordnare har tre övergripande mål att arbeta med:

Stärkande av de grundläggande färdigheterna hos studerande i alla åldrar
Mångsidiga sätt att avlägga de gemensamma examensdelarna
Stärkande av de studerandes färdigheter för fortsatta studier genom att förbättra kvaliteten på inlärningsresultaten.
Utvecklingsåtgärder inom YA:

YA utvecklar kartläggningen av studerandes basfärdigheter och utarbeta en enhetlig pedagogisk modell för studier som stöder studiefärdigheterna. YA ska vidareutveckla och testa ”GEM-verkstäder” för mångsidigt och individuellt avläggande av GEM genom individuella handledningsmodeller och utnyttjande av digitala tillämpningar.  YA arbetar för att skapa gemensam syn på integrering av delområden i förvärvande, påvisande och bedömning av kunnande inom nätverket genom att pilotera integrering i en arbetslivsnära modell inomrestaurang- och cateringbranschen samt delområden av matematik. YA bygger upp och testar modell för handledning i avläggande av gemensamma examensdelars delområden i YA:s lärmiljö. Modellen riktar sig i första hand till studerande med målet fortsatta studier och matematiska färdigheter. 

YA deltar i kollegialt lärande och följer utvecklingsåtgärder som är gemensamma för hela nätverket men som inte utgör YA:s huvudsakliga målområden.

Resultat:

På bloggen Pilkahduksia kan du läsa inlägg från genomförd utvecklingsverksamhet. YA har publicerat materialet för självvärdering av basfärdigheter på AOE. Erfarenheter av Integrering av delområdet Grundläggande matematisk problemlösning 2 kp och yrkesinriktad examensdel Att arbeta inom restaurangverksamhet och Matematik i olika lärmiljöer har publicerats på Polku ammattiin.

YA koordinerar nätverket av svenskspråkiga utbildningsanordnare genom att anordna utvecklings- och uppföljningsverkstäder via webben för projekten Tassu, Växla upp handledningen, Osaajaksi-Alla kan!, Delaktig och trygg 1-3 samt Aktiv och välmående. 

Partners
Gradia (projektkoordinator), Axxell, K-pedu, Optima, OSAO, Prakticum, Sataedu, Sedu och WinNova
Finansiärer
Gradia (projektkoordinator), Axxell, K-pedu, Optima, OSAO, Prakticum, Sataedu, Sedu och WinNova

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.