Projekttid

  • Projektstart
    01.09.2010
  • Avslutas
    31.08.2012

Kontakter:

Susanna Vestling

Praktikutbyte inom naturbruk


Studerande

Genom projektet Praktikutbyte inom naturbruk kan Naturbruksgymnasiet i Västernorrland och Yrkesakademin i Österbotten inleda ett samarbete som främjar tillgången till kurser och praktikplatser för studeranden inom skogsmaskins- och höstskötarutbildningarna.  Projektpartnerna är två skolor som tillhandahåller utbildningar inom hästhållning och skogsbruk för studerande i åldrarna 16-19 år. De studerande ska i projektet få inblick i svensk och finländsk naturbruksutbildning med särskild betoning på praktiska inslag. Ett annat syfte är att öka elevernas ¨kommunikationsförmåga för att i ett senare skede öka deras mobilitet på arbetsmarknaden. Projektets deltagare ska verka för att så många som möjligt får kännedom om gjorda erfarenheter genom media, internet och muntliga presentationer

Genom samarbete kan även ett nätverk av praktikplatser skapas. Både Naturbruks-gymnasiet och Yrkesakademin i Österbotten har behov av att utöka antalet praktikplatser samt ge mera varierande alternativ på praktikplatser, skolförlagda eller på öretag.  Via detta utbyte får de studerande insikter i partnerskolas utbildningsutbud och via praktiken arbetslivskännedom.

Partners
Projektkoordinator: Naturbruksgymnasiet Västernorrland i Sverige. Partner: Yrkesakademin i Österbotten.
Finansiärer
Nordplus Junior

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.