Projekttid

  • Projektstart
    01.07.2015
  • Avslutas
    30.06.2018

Kontakter:

Anders Grannas

Precikem II


Projektets mål är en ny effektiv metod för att minska de sura sulfatjordarnas negativa effekter på vattendrag och kustnära vatten. Projektet bidrar därför till ett hållbart användande av sura sulfatjordar inom jordbruket, och främjar vattenskyddet på berörda områden. 

 
Partners
Yrkeshögskolan Novia (koordinator), Vasa yrkeshögskola och Åbo Akademi.
Finansiärer
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten / EJFLU

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.