Projekttid

 • Projektstart
  28.05.2012
 • Avslutas
  31.12.2013

Kontakter:

AnnChristine Söderlund

SpeNat


Naturbrukets arbeten uppfattas som fysiskt krävande och i arbetet används maskiner och verktyg som kräver noggrant beaktande av arbetarskydd. Samtidigt har en relativt stor procent av naturbruksbranschens studerande (Axxell Brusaby 25 %) särskilda behov och individuella planer för hur undervisningen skall ordnas (förkortas IP). Mot denna bakgrund är det projektets målsättning att:

1. Granska nuläget

 • utreda art och karaktär av studerandes särskilda behov
 • granska orsaker till underkända prestationer
 • granska läroplaner och kursplaner samt identifiera svåra situationer och krävande uppgifter
 • identifiera de undervisningssituationer som kräver mer handledning
 • utreda huruvida stöd kanaliseras rätt (utreda användning av IP-resurs)

2. På basen av utredningen

 • ta fram modeller för hur specialundervisningens resurser kan användas inom undervisningen
 • beskriva hur studerandens specialbehov bättre kan beaktas i undervisningen och hur naturbrukets stödåtgärder syns
 • beskriva resursanvändningen

3. Sammanställa utredningens resultat i en skrift som beskriver

 • specialundervisningens nuläge inom naturbruket
 • naturbrukets "best practises"
 • modeller för förverkligande av IP inom naturbruket
Partners
Axxell (koordinator), Optima

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.