Projekttid

  • Projektstart
    01.08.2019
  • Avslutas
    30.06.2022

Kontakter:

Jaana Blomqvist

TAITO – basfärdigheter för yrkesutbildning


Invandrare, personer med annat modersmål än svenska samt utbildare och handledare inom yrkesutbildning.

Projektets främsta målsättning är att erbjuda utbildning för personer som inte är antagningsbara till yrkesutbildning på grund av svaga baskunskaper (läskunnighet, matematiska färdigheter, data- och kommunikationstekniska färdigheter). Målet är att förbättra baskunskaperna hos målgruppen och möjligheterna till utbildning.  Även redan antagna studerande kan erbjudas mera utbildning i basfärdigheterna, om de behöver mera än det som erbjuds inom yrkesutbildningen.

Partners
Yrkesakademin har ingått samarbetsavtal kring spridning av projektets resultat med Axxell utbildning Ab, Optima skn och Folkhälsan utbildning Ab.
Finansiärer
ESF / Socialfonden, NTM-centralen i Norra Österbotten, Svenska Kulturfonden, egen finansiering.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.