Projekttid

  • Projektstart
    01.05.2020
  • Avslutas
    30.12.2022

Kontakter:

Sofia Mitts-Björkblom

Talent Coastline Employment


Kohderyhmänä ovat 1. kansainväliset osaajat, johon kuuluu työperäiset maahanmuuttajat (sisältäen myös vuokratyövoima ja kausityöntekijät) sekä kansainväliset tutkinto-opiskelijat, kansainväliset jatko-opiskelijat ja tutkijat 2. osaajien mukana mahdollisesti seuraavat puolisot ja perheenjäsenet sekä 3. Elinkeinoelämä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Talent Coastline Employment-projektet (Med sikte på Finland, ESF) fötts ur den utomordentliga sysselsättningssituationen i områdena Österbotten och Mellersta Österbotten, vilken för sin del realiseras som en brist på arbetskraft som kan hindra företagens tillväxt. Österbottens NTM-centrals Talent Coastline-ekosystemarbete har sammanfört aktörer i området för att lösa bristen på kvalificerad arbetskraft genom internationell rekrytering. Inom regionerna finns starka internationella utbildningsorganisationer både inom högskoleutbildning och yrkesutbildning.

Utbildningsorganisationernas internationella proffs behövs i området i näringslivets tjänst och det här förutsätter stöd till företag i fråga om kunnande i internationell hr och tillståndsärenden, språkkunskap, marknadsföring och speciellt vad gäller attitydförändring. Till projektet har för de två landskapens del nästan alla utbildningsorganisationer, regionernas landskapsförbund samt representanter för den statliga aktören, såsom NTM-centralen och TE-byrån samt RFV, förbundit sig. Näringslivsbolagen, handelskammaren samt företagarorganisationerna har sänt ett starkt budskap om behovet av service, koordinering samt samarbete.

Företagen Wärtsilä och Barona, som förbundit sig till projektet, arbetar i en internationell verksamhetsmiljö och bidrar i projektet med en viktig möjlighet till samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn i anslutning till arbetsförmedling och rekrytering. Av tredje sektorns aktörer stöder det internationella Erasmus Student Networks och Aurora-nätverkets medverkan projektets mål att stärka hållkraften i regionerna. Projektkoordinatorn Vasa stad har lång erfarenhet av att producera bosättningstjänster i anslutning till invandring, för vilka projektet erbjuder efterlängtat stöd och en möjlighet att vidareutvecklas. Karleby stads deltagande stärker stadsregionernas samarbete och bygger ett gemensamt pendlingsmråde för Österbottens kustregion.

Projektet består av tre helheter: 1. LEV MED OSS! 2. ARBETA HOS OSS! 3. HJÄLP AV OSS! I varje helhet finns åtgärder som görs både inom båda regionerna eller på uppdrag av det ena området regionalt så att resultaten finns till båda regionernas förfogande. 1. Lev med oss! koncentrerar sig på stärkande av internationella proffs språkkunskap samt stöder dem vid bildande av lokala nätverk 2. Arbeta hos oss! helheten siktar på att stöda och utveckla arbetsgivarnas internationella rekrytering genom utbildning och kommunikation som är inriktad på arbetsgivare. 3. Hjälp av oss!-andelens syfte är att med servicedesign som verktyg få en bättre koordinering av myndighetsverksamheten som en del av informations-, rådgivnings- och handledningsverksamheten för de internationella proffsens samt förankring av dessa serviceformer som stöd för den internationella rekryteringen på den lokala och regionala nivån.

Talent Coastline Employment –hanke on syntynyt Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueiden erinomaisesta työllisyystilanteesta, joka osaltaan realisoituu työvoimapulaksi, joka voi estää yritysten kasvun. Pohjanmaan ELYkeskuksen Talent Coastline ekosysteemityö on tuonut yhteen alueen toimijat osaajapulaa ratkaisemaan kansainvälisen rekrytoinnin avulla. Alueilla on vahvoja kansainvälisiä koulutusorganisaatioita sekä korkeakoulutuksen että ammatillisen koulutuksen saroilla. Koulutusorganisaatioiden kansainväliset osaajat tarvitaan alueelle elinkeinoelämän palvelukseen ja tämä vaatii tukea yrityksiin kv-hr ja lupa-asioiden osaamisen osalta, kielitaidon osalta,
markkinoinnin osalta ja erityisesti asenteiden muokkaamisen osalta.
Hankkeeseen ovat sitoutuneet kahden maakunnan osalta lähes kaikki koulutusorganisaatiot, alueiden maakunnalliset liitot sekä valtiotoimijan edustajat kuten ELY-keskus ja TE-toimisto sekä AVI. Elinkeinoyhtiöt, kauppakamari sekä yrittäjäjärjestöt ovat lähettäneet vahvaa viestiä ko. palveluiden, koordinoinnin sekä yhteistyön tarpeesta. Hankkeeseen sitoutuneet yritykset Wärtsilä ja Barona toimivat kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tuovat hankkeeseen tärkeän
mahdollisuuden yhteistyöhön julkisen ja yksityisen sektorin välillä työnvälitykseen ja rekrytointiin liittyen. Kolmannen sektorin toimijoista kansainvälisen Erasmus Student Networkin ja Auroras-verkoston mukana olo tukee hankkeen tavoitteita pitovoiman vahvistamiseksi alueilla. Hankkeen koordinaattorilla Vaasan kaupungilla on pitkä kokemus asettautumispalveluiden tuottamisesta maahanmuuttoon liittyen, joille hanke tarjoaa kaivattua tukea ja mahdollisuutta
kehittyä edelleen. Kokkolan kaupungin mukana olo vahvistaa ko. kaupunkiseutujen yhteistyötä ja rakentaa yhteistä työssäkäyntialuetta Pohjanmaan rannikkoseudulle
 
Hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 1. ELÄ MEILLÄ 2. TYÖSKENTELE MEILLÄ! 3. APUA MEILTÄ! Kussakin kokonaisuudessa on toimia, joita tehdään joko molemmilla alueilla tai toisen alueen toimesta alueellisesti siten, että ne tulokset ovat molempien alueiden käytössä. 1. Elä meillä! keskittyy kansainvälisten osaajien kielitaidon vahvistamiseen sekä heidän paikallisten verkostojen muodostamisen tukemiseen 2. Työskentele meillä! -kokonaisuus tähtää
työnantajien kansainvälisen rekrytoinnin tukemiseen ja kehittämiseen työnantajien suunnatun koulutuksen ja viestinnän keinoin. 3. Apua meiltä! osuuden tarkoituksena on palvelumuotoilun välineenä saada viranomaistoiminnan
parempi koordinaatio osana kansainvälisten osaajien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelutoimintaa, sekä näiden palveluiden jalkauttaminen kansainvälisen rekrytoinnin tueksi paikallisella ja alueellisella tasolla.
 
Partners
Projektägare: Vaasan kaupunki, Konsernihallinto, Hallinto ja asiointi Petra Winberg, Hankepäällikkö Kokkolan kaupunki - Karleby stad Vaasan Yliopisto, Kielikeskus Linginno Yrkesakademin Österbotten Vamia
Finansiärer
ESR; Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.