Projekttid

  • Projektstart
    24.05.2013
  • Avslutas
    31.12.2014

Kontakter:

Thomas Fant

Utvidgad inlärning i arbetet 6


Den primära målgruppen för verksamheten utgörs av studerande. Även yrkeslärare, IA-handledare, speciallärare, KEX-lärare, kuratorer och arbetsplatshandledare ingår i målgruppen.

Projektet är ett samprojekt med Optima. Målsättningarna är att arbeta fram modeller där utvidgad inlärning i arbetet förverkligas enligt intervallperioder mellan skola - arbetsliv prioriteras. Perioderna utvecklas så att mobila handlednings-verktyg vidareutvecklas och kontakten till studerande och arbetsplatshandledare sker antingen interaktivt eller när han/hon har tid individuellt och/eller via handledningscirklar för 2-3 studerande.

De studerande tar ett ansvar över sitt lärande samt kan stöda och hjälpa andra medstuderande via handledningscirklar. Målsättningen är att få en välfungerande modell på handledningscirklar som kan spridas till andra yrkesläroanstalter.

Målsättningen med utvidgad inlärning i arbetet nås genom att de studerandes personliga behov beaktas redan i det inledande skedet av yrkesstudierna och enligt behoven erbjuds en personlig lösning för att nå examen. För att verkställa det här är delmål att ytterligare stärka samarbetet med arbetslivet genom att erbjuda en praktiskt förankrad och arbetslivsnära utbildningsmiljö med stöd från skolan och arbetsplatserna samt även andra studerande. Studerande som deltar tar ett ökat ansvar för sin inlärning eftersom de också ska delta i handledningen av andra studerande via sitt kunnande. Här utgör studerandes medstuderande en handledningsresurs som är outnyttjad till en stor del i dagens yrkesutbildning.

Samarbetet med arbetslivet stärker handlednings-, utvärderings- och bedömningskunnandet genom arbetslivsperioder för såväl yrkeslärare och lärare som undervisar i examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (KEX).

Partners
Optima

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.