Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2024
  • Avslutas
    30.06.2026

Kontakter:

Linda Nygård

Våga Växa Hållbart Uskalla Kasvaa Kestävästi


Mikro- och småföretagare i Österbotten samt blivande företagare i Österbotten. Pohjanmaalla toimivat mikro- ja pienyritykset sekä yrittäjiksi aikovat.

Våga Växa Hållbart

Projektets totalbudget uppgår till: 479 294 € varav 431 365 € finansieras via EU.
Projektgenomförarorganisationer är Yrkesakademin i Österbotten, Kristinestads näringslivscentral, Kvarnen samkommun, Kust-Österbottens företagare
Projektets fokus är på hållbar företagsverksamhet i landsbygdens mikro- och småföretag samt hos blivande företagare i Österbotten och Karleby.
Företagen uppmärksammas på att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand. Utbildningar och andra typer av kompetenshöjande åtgärder är centrala i projektverksamheten.
Vi satsar även på att ta fram en för mikro- och småföretag anpassad digital hållbarhetshandbok samt checklistor som används vid ”analyser” och rådgivning i företagen. Företag verksamma inom besöksnäringen som ingår i STF-programmet erbjuds skräddarsydda utbildningar samt stöd. Även olika typer av evenemang som uppmuntrar till nätverkande mellan företag prioriteras i projektet.

 

Uskalla Kasvaa Kestävästi

Hankkeen kokonaisbudjetti on: 479 294 € josta EU:n osuus on 431 365 €
Hankkeen toteuttajat: Yrkesakademin i Österbotten, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät sekä Kvarnen samkommun
Keskitymme kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen mikro- ja pienyrityksissä kouluttamalla ja rohkaisemalla yrityksiä sisällyttämään kestävän kehityksen periaatteet osana liiketoimintaa.
Haluamme kiinnittää Pohjanmaalla ja Kokkolassa toimivien yritysten huomion siihen, että kannattavuus, ympäristöasiat ja yhteiskuntavastuu kulkevat tänä päivänä käsi kädessä. Tulemme myös järjestämään koulutuksia tuleville yrittäjille, jolloin myös kestävä yritystoiminta on keskeisessä roolissa.
Tulemme tässä hankkeessa jatkamaan STF-ohjelmaan kuuluvien matkailuyritysten kouluttamista ja tukemista. Laadimme hankkeessa myös digitalisia työkaluja kuten kestävän kehityksen käsikirjan sekä kriteeristön/muistilistan ”analyysejä” varten, joita suoritamme yrityksissä neuvonnan ja ohjauksen lisäksi. Myös erityyppiset tapahtumat, joissa yrityksillä on mahdollisuus verkostoitua ovat tärkeä osa hankeen toimintaa.

 

 

 

Partners
Yrkesakademin i Österbotten (Ägare), Kristinestads näringslivscentral (delgenomförare), Kust-Österbotens Företagare (delgenomförare), Kvarnen samkommun (delgenomförare)
Finansiärer
Europeiska Landsbygdsfonden 2023 - 2027/NTM-centralen Österbotten och Svenska Kulturfonden

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.