Projekttid

  • Projektstart
    03.08.2015
  • Avslutas
    31.07.2019

Kontakter:

Linda Nygård

VågaSatsa!


Blivande företagare, Företagare på landsbygden, Personer intresserade av företagande

VågaSatsa! är ett 3-årigt (2015–2018) utbildnings- och informationsprojekt vars åtgärder riktar sig till i första hand blivande företagare samt etablerade företag på landsbygden. Projektet utbildar, inspirerar och synliggör företagande på landsbygden och strävar till att öka intresset för företagsamhet och företagande. Målsättningen är dels att höja affärskunnandet bland etablerade företagare för att via kunskap höja  konkurrenskraften men också möjliggöra tillväxt i företagen.

Vår målsättning är också att utbilda start up företagare för att ge dem bästa möjliga start på företagarkarriären. Projektets verksamhetsområde är Österbotten (Larsmo i norr – Kristinestad i söder).

UskallaYrittää!

on 3-vuotinen (2015–2018) ELY-keskuksen maaseutuosaston rahoittama koulutus- ja tiedotushanke, jonka ensisijaisia kohderyhmiä ovat maaseudulla toimivat yritykset sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt. Hanke kouluttaa ja innoittaa yritteliäisyyteen sekä tuo näkyvyyttä yrittäjyydelle maaseudulla. Pyrimme hanketoiminnan avulla lisäämään yritteliäisyyttä sekä kiinnostusta yrittämistä kohtaan.
Hankkeen tavoitteena on lisätä olemassa olevien yrittäjien liiketoimintaosaamista,jota kautta myös kilpailukyky paranee ja mahdollistaa yrityksen kasvun.

Tavoitteenamme on myös kouluttaa yrittäjiksi aikovia, jotta he saavat parhaan mahdollisen alun urallaan yrittäjinä. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjanmaa (Luodosta – Kristiinankaupunkiin).

Våga Satsa projektet är aktivt på Facebook och Instagram, där hittas info om vilka kurser och evenemang projektet har på gång!

Partners
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur / YA! Yrkesakademin i Österbotten
Finansiärer
Landsbygdsprojektet VågaSatsa! finansieras till 90% genom medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och kanaliseras via Österbottens NTM-central. 10% finansieras med privata medel.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.