Projekttid

  • Projektstart
    01.08.2020
  • Avslutas
    30.04.2023

Kontakter:

Thomas Fant

Yrke för alla, S22135


Den egentliga målgruppen lärare, handledare och övrig personal inom utbildning; personal inom studerandevården, ungdomsverkstäder, social- och mentalvård och tredje sektorns organisationer. Arbetslivet deltar också i projektet. Den indirekta målgruppen består också av elever vid grundskolorna som blivande studerande i och med att de deltar i deltar i utarbetandet av modeller och piloteringen av utvecklingsverksamheten, men fungerar inte som deltagare i projektet. Till den indirekta målgruppen hör också studerande inom Yrkesakademin i Österbotten, speciellt studerande som upplever att de inte är en del av gemenskapen och samhället, med mental ohälsa, beroendeproblematik och invandrade personer med traumatisk bakgrund, samt övriga ungdomar/studerande som upplever utanförskap och diskriminering.

Inom projektet arbetar vi med följande tre arbetspaket:

1. Planering och utveckling av åtgärder

2. Synliggörande av jämlika möjligheter och karriärvägledning.

3. Stöd i yrkesutbildningen.

Arbetspaketen kan överlappa varandra.

Planering och utveckling av åtgärder utgående från tillgänglig data och information från olika källor gällande övergångsskeden från grundskolan till yrkesutbildning på andra stadiet, från yrkesutbildning till arbetslivet och från arbetslivet till kompletterande/vidare utbildning på andra stadiet. Arbetet stöder det kommande utvecklingsarbetet som kommer att göras inom de andra två paketen.

Synliggörande av jämlika möjligheter och karriärvägledning samt att hitta rätt väg till yrket har en avgörande roll i arbetet med att minska klyftorna mellan könen i arbetslivet gällande aktiviteter på arbetsmarknaden, karriärutveckling och företagande. Att hitta det yrke som intresserar den unga är den viktigaste framgångsfaktorn i utbildningen och har stor inverkan på studieframgång. Därför är det viktigt att underlätta studerandes väg till det yrke som intresserar och möjliggöra jämlika studier till det yrket.

Målet är att skapa en helhetsmodell mellan olika aktörer för att klargöra, synliggöra framtida möjliga yrken och jämlika möjligheter i arbetslivet för både elever i grundskolan och studerande inom andra stadiets yrkesutbildning. Lokala och regionala lösningar ingår. Vi söker tillgängliga former för ungdomar inom den grundläggande utbildningen att stegvis röra sig mot en yrkesutbildning genom att tydliggöra yrkesutbildningen idag samt vilka arbets- och fortsatta studiemöjligheter det finns och i vilken kontext arbetet utförs ute i företagen (karriärvägledning). Målsättningen är att jobba fram en helhetsmodell så att elever, som kommer att söka till en yrkesutbildning, hittar rätt utbildning och väljer den utifrån sina egna mål och enligt rättvisa premisser. Synliggörande av modellens tillämpning för andra läroanstalter ingår i utvecklingsarbetet och görs via Google sites. Projektet bidrar med att ge en positiv, rättvis och jämlik bild av de yrken man kan studera till inom andra stadiets yrkesutbildning och därigenom jämlika möjligheter.

Stöd i yrkesutbildningen kommer att ske via en betydande insats för att förbättra ungdomars och studerandes jämlika inkludering i utbildning och arbetsliv. Skolmiljö, lika möjligheter och trygghet beaktas i planering av verksamheten och utvecklingsarbetet består av att öka yrkesutbildningens personals möjligheter att kunna vägleda, handleda och hantera olika studerande jämlikt. I projektet utvecklas en helhetsmodell för stöd och pedagogisk rehabilitering enligt individuella behov och som förverkligas genom sektorövergripande samarbete.

Pilotering sker på alla områden där modeller har utvecklats. Modellerna piloteras så att vi först testar modellen med ett antal branscher, för att sedan utvidga den till att omfatta alla utbildningar.

Finansiärer
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, Föreningen Konstsamfundet r.f. och Yrkesakademin i Österbotten

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.