Projekttid

 • Projektstart
  01.01.2014
 • Avslutas
  31.12.2015

Kontakter:

AnnChristine Söderlund

YrkesKunnig mentor 2014-15


Målsättning:

De centrala målen för utvecklingsverksamheten:

 • att öka kunnandet i coaching och handledning för att utveckla var och en studernades kompetens samt   kunna svara upp mot kraven på personlig studieväg och eventuella specialbehov
 • främja en mer enhetlig organisationskultur och pedagogiskt synsätt
 • öka kunnandet hos personalen i användning av IKT
 • ge nya verktyg för kompetensutveckling och positiv inställning till eget lärande och utveckling

 

Följande resultat förväntas inom projektet:

 • Läroanstalterna delar med sig av sina goda erfarenheter kring kompetenskartläggning, -hantering och -utveckling samt pedagogiska program.
 • Läroanstalternas pedagogiska syn uppdateras och sprids genom workshops. En skolvis plan för att befrämja en mer enhetlig organisationskultur och pedagogiskt synsätt utarbetas/uppdateras.
 • Skolvisa mentorer och/eller branschvisa mentorslärare (referensgrupper) utses för att sprida goda modeller för handlednig och utnyttjande av IKT i undervisningen.
 • Mentorerna eller mentorslärarna fortbildas dels genom att lära av varandra (mentorsträffar)
 • Fortbildning för läroanstaltens lärare sker i huvudsak genom mentorsmetoden, endera som enskild mentorering eller mentorering i teamvisa eller branschvisa grupper på 2-9 lärare.
 • Organisationerna skapar strategier för hanteringen av personalens kompetens samt rutiner för hur kompetensutveckling skall bli en naturlig del av organisationens/enhetens/branschens/teamets verksamhet och utveckling.
 • Fortbildningen inom IKT kräver också en uppdatering av de enskilda läroanstalternas IKT-strategi/plan/program.
 • Genom mentorsmetoden sprids och implementeras kompetensen för en ny yrkesläraroll effektivt inom organisationerna.

 

Projektet ingår i Programmet Kunnig

Kontaktperson: YA!:
Anci Söderlund, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kenneth Heimdahl, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Optima: Patrik Lindgren, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Point College: Susanne Karlsson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inveon: Solveig Mickels, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Finansiär: Regionförvaltningsverket

Partners: Optima, Point College, Inveon

Startdatum: 1.1.2014

Slutdatum: 31.12.2015

Partners
Optima, Point College, Inveon

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.